За проекта

Проект: „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели”

Финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  „Подкрепа за развитието на туристически атракции”

Бюджетна линия: BG161PO001/3.1- 02/2009

 

Общата сума на проекта е  3 225 792,58  лв.

Начало на проекта 28.06.2012 г.

Основната цел на проекта е  интегриране на културно – исторически  и природни туристически ресурси на територията на община Карнобат в устойчив, специфичен за региона комплексен туристически продукт “Средновековен Парк Маркели”

 

Специфичните  цели на проекта са:

 • Подобряване археологическото и туристическо състояние на недвижима културна ценност с местно и национално значение – Средновековна крепост Маркели и свързаната с нея инфраструктура и превръщането й в атрактивен туристически обект;
 • Създаване на устойчив растеж и увеличаване приноса на туристическия сектор в икономическото развитие в община Карнобат и подкрепа за развитието на туристическия потенциал на регионално ниво;
 • Насърчаване на заетостта в туристическия сектор и намаляване на сезонния й характер;
 • Опазване на културно – историческото и природно наследство на района в контекста на устойчивото развитие;
 • Утвърждаване имиджа на община Карнобат като привлекателна, интересна и предизвикателна туристическа дестинация.

 

Основните проблеми, които проектът ще разреши са:

 • Неефективно използване на съществуващите културно-исторически и природни ресурси за развитие на културен и екотуризъм;
 • Ограничен брой туристически услуги, атракции и цялостни туристически продукти;
 • Липса на информация за туристическите атракции в региона и място за разпространение на тази информация;
 • Недостиг на подготвени специалисти в областта на туризма;
 • Недостатъчна реклама и маркетинг за популяризиране възможностите за туризъм в община Карнобат.

 

Целеви групи:

 1. Български туристи: приблизителен обхват 20000 през първата година след изпълнението на проекта с подгрупи:
 • ученици /обектът е подходящ за ученически екскурзии/ от 7 до 18 години /момичета и момчета/ – 11 000;
 • студенти /по Споразумение с Исторически факултети/- 500 /мъже и жени със средно образование, повишаващи образованието си/;

други организирани групи:

 • пенсионери- 2500 /мъже и жени със средно, висше и с по-ниско образование/,
 • групи по интереси- 3500 /мъже и жени с различни професии, младежи и хора в трудоспособна възраст, с образование- средно, висше и по- ниско/;
 • почиващи в близки курорти /по споразумение с туроператори/- 2500 /мъже и жени с различни професии, със средно, висше и по-ниско образование/;
 1. Чуждестранни туристи с приблизителен обхват 5000:
  • почиващи предимно в близките морски курорти- 4000 /мъже и жени в трудоспособна възраст с различни професии и пенсионери със средно , висше и по-ниско образование /;
  • туристи с интерес към специализирани исторически турове- 1000 /мъже и жени в трудоспособна възраст и пенсионери с предимно средно и висше образование/;
 2. Представители на местния бизнес – очаквани 100 заинтересовани /мъже и жени/: хотелиери, ресторантьори, търговци, предприемачи;
 3. Представители на местната власт – Община Карнобат /поради повишаване приходите от туризъм/;
 4. Туроператорски фирми, разширяващи продуктите си /очакван интерес от 10 фирми/;
 5. Безработни, които ще бъдат обучени в различни туристически услуги /4 безработни/ – жени и мъже с висше и средно образование;
 6. Специалисти /историци, археолози/ – 120 заинтересовани – мъже и жени с висше образование/;
 7. Жителите на региона, за които ще се създадат повече възможности за допълнителни доходи от услуги, свързани с туристическото предлагане.

 

Крайни бенефициенти по проекта:

 • З200 български туристи, посетили атракцията;
 • 800 чуждестранни туристи;
 • 20 представители на местния бизнес – хотелиери, ресторантьори и търговци; транспортни фирми;
 • 5 туроператорски фирми;
 • осигурена заетост на 4 от обучените безработни;
 • 10 специалисти /историци, археолози/.
 • местна власт – /повишени приходи  от туризъм/;

Проектът предвижда интервенция върху недвижима археологическа културна ценност – Средновековна крепост „Маркели”. Крепостта се намира на 7,5 км западно от Карнобат и на 50 км от Бургас. Разположена е на възвишението Хисар, което е част от Източна Стара планина. Включени са следните дейности:

 1. Kонсервационно – реставрационни дейности върху разкритите до момента архитектурни останки от крепостта – крепостни (източна, западна и северна) стени, кули, мартириум, църква, югоизточна куртина, водоснабдително съоръжение.
 2. Експониране на крепостта – Възстановка на Военен стан от VІІІ век в З части чрез монтиране на 3 шатри с експозиция в реални размери /макети на воини, елементи на бита/ с озвучаване: Прабългарска юрта; Византийски шатър; Арена на битката; Възстановка на Средновековна школа за млади воини с възможности за игрови занимания /връзване на стрели, стрелба с лъкове, мятане на копия, изработване на 40 бр. костюм на воин/; Експониране на Средновековна военно- обсадна техника – метателни и стенобойни машини в реални размери.
 3. Строително-монтажни работи – осигуряване на достъп до крепостта чрез изграждане на път и паркинг; туристически подходи (пешеходен мост, пешеходни пътеки и дървена платформа), монтиране на сглобяема сграда с помещение за каса за билети, офис на персонала, складово помещение; монтиране на указателни табели; електрификация на обекта; озеленяване; изграждане на Зона за отдих и туризъм “Маркели – река Мочурица”; оформяне на място за наблюдение на водоплаващи птици.
 4. Оборудване и разработване дейността на Посетителски информационен център в сграда – общинска собственост в Карнобат.
 5. Подписване на Споразумение за регионално сътрудничество в туризма.
 6. Маркетингови и рекламни дейности.

Очаквани резултати

Подобрено археологическо състояние на значима недвижима културна ценност от местно и национално значение с обща площ от 2000 кв.м. /1000 кв.м. укрепителна линия- стени и кули и 1000 кв.м. църковен комплекс/: почистени- 1500 кв.м, реставрирани – 800 кв.м.; консервирани –1500 кв.м; запечатани –1000 кв.м ; изградени 2000 м. вътрешни алеи;  изградени 200 м подходи за хора с увреждания и подстъпи към обектите; създадени условия за посещения от туристи.

Подобрени условия за посещения на туристите и осигурен достъп до туристическия обект: изграден асфалтов път до обекта /2997 м/ и паркинг /25 паркоместа/; монтирани 6 химически тоалетни; монтирани 2 мобилни контейнера за обслужване на посетителите на място; осигурена електрификация, озеленяване на района на атракцията; изградена зона за отдих и туризъм “Маркели- река Мочурица”;

Монтаж на ново главно разпределително табло, разпределителна касета на крепостта и електромер; Монтаж на паркови осветителни тела на паркинга- 18 броя; Монтаж на прожектори, осветяващи валовете, стените на крепостта, църквата и водоснабдителното съоръжение; Изтеглен ел. кабел за електрифициране на обекта 1590 м; Монтирани 18 бр. прожектори; Подобрени условия за посещения

Оформяне на двуредов защитен антиерозионен пояс от храсти; Озеленяване на пространството около паркинга, главния вход и местата за отдих; Затревяване на нарушените терени около алеите и площадките; Създаден антиерозионен защитен пояс от 8292 бр. декоративни храсти – 2 реда по 1 км.;  Озеленени площи с тревна растителност 4000 кв.м;  Залесени 149 бр. широколистна и 7 бр. иглолистна растителност.

Монтирани 29 пейки с облегалка в залесените терени; пикник- маси с пейки 7 броя; беседки – 7 броя; монтирани 2 вишки за наблюдение на птици и 2 броя тръби за наблюдение на птици; поставени 50 кошчета за смет; Подобрени условия за посещения на туристите.

Разработен нов туристически продукт “Средновековен парк Маркели” с действащи атракции: експонирани исторически факти: З възстановки /Военен стан с Експозиция „Арена на битката” и Средновековна школа за млади воини; експонирани З елемента в реални размери на Средновековна военно- обсадна техника /5 броя/; въведена нова традиция- Възстановка на събитие-  битката на Хан Кардам от 792 г..

Подобрени условия за обслужване на туристите: Действащ Посетителски информационен център; разработени 3 туристически маршрута; разработени 3 туристически пакета с 10 елемента; осигурени възможности за използване на Аудиогид и он лайн система за резервации от туристите;

Осигурено професионално обслужване на туристите от 4 човека обучен новоназначен персонал и 5 други на пълно работно време;  Осигурена допълнителна заетост на 17 човека на непълно работно време; Повишени социални ползи за населението на община Карнобат.

Създадена устойчива мрежа между кметовете на 10 общини за регионално сътрудничество в туризма;

Създадена мрежа за регионално сътрудничество в туризма: подписано споразумение и подобрено сътрудничество.

Популяризирана туристическа атракция: действащ сайт на атракцията; монтирани рекламни, информационни и указателни табели, табла и пано; изложени 2 макета на крепостта; издадени и разпространени рекламни и информационни материали на български и английски език; промоционален филм с превод на 5 езика; участие в две туристически борси; подписани 3 договора с туристически организации и агенции; представена мултимедийна презентация.

Осъществяването на консервационно- реставрационни дейности и експонирането на крепостта Маркели, социализацията на обекта, създаването на Посетителски информационен център, разработването на туристически маршрути и пакети, подписването на Споразумение за регионално сътрудничество в областта на туризма между  десет общини, както и мащабните маркетингови и рекламни дейности ще позволят разширеното използване на всички свързани с туризма ресурси на местно и регионално ниво, което ще удовлетвори нуждите на различните целеви групи.

<