Монетите

При археологическите разкопки в малко глинено гърне е открито монетно съкровище от З7 златни монети, 5 позлатени халки и 1 златен пръстен. Монетите в съкровището са добре запазени и принадлежат на византийските императори Никифор III Вотаниат (1078-1081) – З1 бр.; Алексий I Комнин (1092-1118) – 4 бр. и Йоан II Комнин (1118-114З) – 2 бр. Тридесет и пет са сечени в монетарницата на Константинопол, а две – в Тесалоника. Петте позлатени халки от находката, чиято основа е от желязо, вероятно са обици или „златни” предмети, изпълнявали ролята на разменно средство.Предполага се, че намереното съкровище е фамилна ценност, натрупана главно през 80-90-те години на XI век, но събирането му продължило и през първите десетилетия на XII век.

<